Futari värdegrundsplan

 

 

 

VÄRDEGRUNDSPLAN FÖRENINGEN FUTARIGENSEIRYUDOJO

Vi lever i ett samhälle som har förändrats mycket under de senaste åren. Det är inte längre självklart att vuxna förebilder finns i barnens och ungdomarnas närhet. Många gånger söker barn och ungdomar sina förebilder från mediavärlden och en allmängiltig etik existerar inte längre.Syftet med en värdegrundsplan är att bygga en gemensam värdegrund, där etiken, våra tankar kring vad som är rätt eller fel, styr vår moral, dvs. Våra konkreta handlingar.Det är viktigt att vi ger barn och ungdomar de redskap som behövs, för att kunna hantera frågor av moralisk och etisk karaktär, där det handlar om att barn och ungdomar ska utveckla ett förhållningssätt till dessa frågor. Detta sker bäst genom kontinuerligt arbete där barnen/eleverna blir medvetna om sina egna och andras tankar, värderingar och attityder.

Vi måste arbeta med att ge alla barn och ungdomar en god självkänsla och empatisk förmåga. Barn och ungdomar som är trygga och kan leva sig in i hur andra känner är inte lika benägna att utföra destruktiva handlingar mot sig själva eller sin omgivning.Språkets värde och betydelse har kraftigt förändrats. Barn och ungdomar använder uttryck som de inte förstår innebörden av. Genom media får dem tillgång till ett språk de inte är känslomässigt mogna för. Det är viktigt att lära sig sätta gränser för det språkbruk som förekommer och att inte acceptera att bli nedvärderad.

I arbetet och i träningen med barn och ungdomar får det inte glömmas bort att det är de vuxna, som barnen och ungdomarna möter, som bör vara förebilder. Det är därför angeläget att vuxna föregår med goda exempel vad det gäller beteende, normer, värderingar och attityder.

Vi på Futarigenseiryudojo anser, att ett kontinuerligt arbete med moral- och etikfrågor, som utgör en gemensam värdegrund hos barn/ungdomar, personal och föräldrar och som baseras på ett samarbete ger en god grund att stå på.

 

Vi arbetar med

Att hantera sina känslor

Eleverna får här lära sig varför man känner på ett visst sätt och hur man kan hantera de känslor man känner. Att kunna hantera känslor innebär en mängd olika saker. För eleverna är det viktigt att de lär sig sätta namn på sina känslor och att känna igen hur en specifik känsla känns. Genom arbetet med träning/värdegrund får eleverna chans att tala om sina känslor i en tillåtande och lugn miljö. Känslorna ska hjälpa oss i livet och inte förstöra för oss, därför är det viktigt att man vet hur man ska kunna kontrollera starka känslor som till exempel sorg, rädsla och ilska.

Självkännedom

Det är viktigt att eleverna lär känna sig själva och sitt eget beteende. Ett sunt självförtroende, där eleverna kan lita på sina egna värderingar och kunna utrycka sina egna åsikter är en mycket viktigt del av arbetet med livskunskap. Något som är viktigt för eleverna att förstå är sambandet mellan vad de känner, säger och gör. De kan tränas upp i att lära sig att reflektera över tidigare erfarenheter och på så sätt kanske bete sig på ett annat sätt nästa gång man kommer i en liknande situation.

Motivation

Att använda våra känslor för att leda oss till våra mål. Eleverna ska kunna förstå att man måste vara uthållig när man arbetar mot något. Alla uppgifter kan inte vara roliga men det gäller att göra sitt bästa i alla fall. Det är också viktigt att eleverna känner att de kan belöna sig själva.

Empati

Här får eleverna öva sig i att sätta sig in i vad andra människor tycker och tänker. Det är viktigt att de blir medvetna om att alla inte alltid tycker som just de gör. Alla har sina egna känslor och uttrycker dem på olika sätt. Det är också viktigt att man lär sig lyssna till vad andra har att säga, samt vara intresserad av vad de säger.

 

Att lyssna

Lyssnandet har en stor del i om kommunikation mellan människor ska fungera. Man måste lyssna på varandra, annars fungerar inte relationerna mellan oss. Att lära eleverna att det är viktigt att lyssna är något man bör starta med tidigt

Utveckling av den sociala kompetensen är till stor del beroende av om människor lyssnar på varandra eller inte.

Hur arbetar vi praktiskt:

• Jag stärkande: övningar där man tränar att ta lagom stor plats, att sägaSin åsikt och säga ifrån på ett bra sätt.

• Samtal: där alla får komma till tals och där man lyssnar på varandra

Och delar med sig av sina synpunkter och upplevelser. De olika

övningarna har till uppgift att skapa intresse för varandra och främja

Samtal mellan elever.

• Gruppövningar: som syftar till att främja samarbete i stället för att

Konkurrera och att vinna. Önskan är att skapa positiv stämning och

Energi i gruppen och att man känner glädje och trivs tillsammans.

• Problemlösning: då vi övar på hur man kan förebygga, hantera och

Reda ut konflikter. Elevernas ställs t ex inför dilemman och får

Fundera över olika lösningar och konsekvenser.

 

Under träningarna jobbar vi mycket praktiskt med olika övningar. Leken

Är ett viktigt inslag och genomsyrar arbetssättet. Ibland kan uppgifter

ingå där föräldrar ska vara med och tycka till eller dela med sig av sina livserfarenheter.

Vårt mål med detta arbete är:

Det som vi främst vill att eleverna ska få ut av att arbeta med värdegrunden är att känna att de är en person som har något att erbjuda andra. Att man får en självkänsla som speglar av sig i det man gör både på träning och på fritiden. Att lära känna sig själv och få en självkänsla och även kunna känna empati och medkänsla för andra människor. Det är viktigt att eleverna förstår redan tidigt att inte alla kan tycka som jag. Vi tycker det är viktigt att eleverna kan se saker ur andras perspektiv och genom det kunna hjälpa andra som har det svårt. Förstår man det och kan se saker ur andras ögon har man det lättare i sina relationer med andra.

Det här kan Ni förvänta er av oss som förening

Arbetar för att skapa trygghet för barnen/eleverna.

Arbetar för att alla barn/elever ska mötas med hänsyn, vänlighet och respekt.

Arbetar för en positiv anda i föreningen.

Arbetar för att skapa en positiv och aktiv livsstil.

Uppmuntrar till gott uppförande samt artighet och vänlighet.

Arbetar aktivt för jämställdhet.

Hjälper barnen/eleverna att lösa konflikter.

Arbetar aktivt mot mobbning.

Strävar efter att känna så många barn/elever som möjligt vid namn.

Strävar efter arbetsro.

Strävar efter att ge alla barn/elever stöd efter deras individuella behov.

Utvärderar sitt, klubbens och barnens/elevernas arbete kontinuerligt.

Verkar för att Du som förälder känner Dig delaktig och är välkommen till oss.

Verkar för att varje barn/elev ska känna att jag kan och jag duger.

Ska iaktta tystnadsplikt och hantera förtroenden från barn/elever och föräldrar med varsamhet

Verkar aktivt för att upprätthålla efterlevnaden av värdegrundsplanen.

Alla berörda instruktörer

Samarbetar kring barnens/elevernas hela träningsperiod samt tiden på klubben.

Tar ansvar för att kontakta familjen om något särskilt har hänt.

Informerar Er regelbundet om vad som händer i klubben.

Detta förväntar vi oss av Dig som tränar/karateka:

 Att Du uppträder hänsynsfullt, artigt, vänligt och kamratligt genom att Du:

Visar respekt för alla barn/elever och vuxna och förväntar Dig att själv bli bemött med respekt.

Aldrig utsätter kamrater eller vuxna för obehag.

Visar hänsyn och hjälper andra, till exempel genom att hålla upp dörrar och gå lugnt och utan att trängas i omklädningsrum och dojo.

Använder ett vårdat språk och artigheter som tack och hälsningsord.

Passar tider.

Lyssnar på andra och väntar på Din tur då flera ska samsas om uppmärksamheten

Respekterar att träningslokalen under träning är ett arbetsrum och att alla där har rätt till arbetsro.

Samarbetar och arbetar i grupp oberoende av vilka som ingår i gruppen.

Detta förväntar vi oss av Dig som förälder:

 Du håller kontakt med Ditt barns instruktör.

Du besöker Ditt barns förening och tar del av verksamheten.

Du är uppmärksam på mobbningstendenser och hör av Dig till föreningen om Du genom Ditt barn får veta något som är värdefullt för oss att känna till.

Du tar kontakt med berörd instruktör om du är missnöjd med något

så att vi kan förbättra sådant vi får kännedom om.

och är som vuxen försiktig med att förmedla negativa känslor och uppfattningar till Ditt barn. Det mesta kan vi vuxna lösa utan att oroa barnen.

Du intresserar Dig för barnets träning och tar det slutliga ansvaret för att de sköts.

Du deltar aktivt i föräldramöten. Vi förväntar oss att Du känner Dig välkommen att besöka klubben.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *