Stadgar

 

 

STADGAR FÖR FUTARIGENSEIRYUDOJO

 

Organisationsnummer 802440-1088

 

med hemort i Göteborg Bildad 2007

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 §                 Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell social verksamhet och traditionell karate träning samt med särskild målsättning att Det som vi främst vill att eleverna ska få ut av att arbeta med värdegrunden är att känna att de är en person som har något att erbjuda andra. Att man får en självkänsla som speglar av sig i det man gör både på träning och på fritiden. Att lära känna sig själv och få en självkänsla och även kunna känna empati och medkänsla för andra människor. Det är viktigt att eleverna förstår redan tidigt att inte alla kan tycka som jag. Vi tycker det är viktigt att eleverna kan se saker ur andras perspektiv och genom det kunna hjälpa andra som har det svårt. Förstår man det och kan se saker ur andras ögon har man det lättare i sina relationer med andra. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

 

2 §          Sammansättning

 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 §          Beslutande organ

 

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

4 §          Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

 

5 §          Verksamhets- och räkenskapsår

 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

 

6 §          Stadgetolkning

 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

7 §          Skiljeklausul

 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

8 §          Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 §          Upplösning av föreningen

 

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Göteborgs idrott och förening (ioff) och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras Göteborgs idrott och förening (ioff)

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 §        Medlemskap

 

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

 

11 §        Utträde

 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall muntligen skriftligen eller via kontakt med representant för föreningen anmäla sitt utträde ur föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift trotts uppmaning får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 §        Uteslutning

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

 

13 §        Medlems rättigheter och skyldigheter

 

Medlem

 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

 

• har rätt till information om föreningens angelägenheter

 

• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan

 

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

 

• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

 

14 §        Tidpunkt, kallelse

 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av Februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via mejl, via brev, anslås i klubblokalen, i föreningens facebook grupp och på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

15 §        Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

16 §        Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

 

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

17 §        Beslutsförhet

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

18 §        Beslut och omröstning

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

19 §        Valbarhet

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

20 §        Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1.   Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

 

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

 

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

5.   Fastställande av dagordning.

 

6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

9.   Fastställande av medlemsavgifter.

 

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 

11.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

 

12.  Val av

 

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.

 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.

 

c) 1 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

 

d) 1 revisor jämte1 suppleanter för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

 

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

 

21 §        Extra årsmöte

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 procent del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

 

VALBEREDNINGEN

 

22 §        Sammansättning, åligganden

 

Valberedningen består av ordförande och2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

 

23 §        Revision

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

 

24 §        Sammansättning

 

Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 

25 §        Styrelsens åligganden

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 

•     tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

 

•     verkställa av årsmötet fattade beslut

 

•     planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

 

•     ansvara för och förvalta föreningens medel

 

•     tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §

 

•     förbereda årsmöte

 

26 §        Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

27 §        Överlåtelse av beslutanderätten

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

Stadgarna reviderade 2016-09-22

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *